1. ALGEMEEN

1. 1
Op de levering van software zijn de bepalingen als vermeld in deze Algemene voorwaarden van toepassing.
1. 2
De gebruiker erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de
Algemene Voorwaarden van MintAdmin door het enkele feit van het in gebruik nemen van enigerlei door MintAdmin vervaardigde of geleverde (standaard) software.

2. GEBRUIK

2. 1
De levering van software geeft slechts recht op het niet-exclusieve gebruik van de betrokken
programma’s. Dit recht is niet overdraagbaar.
2. 2
Deze overeenkomst geeft de gebruiker het recht:
a. (de standaard) software te gebruiken voor het doel waarvoor deze software is ontwikkeld.
b. een kopie van de software met de daarbij behorende documentatie te ontvangen.
c. de software uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van Artikel 2.3 van deze licentievoorwaarden;
d. gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst garantie en ondersteuning van MintAdmin te ontvangen overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk 6;
2. 3
In deze Algemene Voorwaarden heeft het begrip ‘gebruik’ de volgende betekenis en inhoud:
a. gebruik maken van het geheel of een gedeelte van de software door deze te laden, over te dragen, te kopiëren of te zenden in of binnen het Systeem teneinde de systeeminstructies vervat in de software te verwerken;
b. het invoegen van een geheel of een gedeelte van de software in een voor een machine leesbare vorm in een ander software programma;
c. het kopiëren van het geheel of een gedeelte van de software, zij het dat kopiëren van de software uitsluitend is toegestaan voor back-up doeleinden en onder de voorwaarden dat niet meer dan twee kopieën van de software zullen bestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van MintAdmin;
d. het opslaan van een geheel of een gedeelte van de software in het Systeem of een andere
opslageenheid of diskette;
e. gebruik maken van, doch niet het kopiëren van het instructie- en documentatiemateriaal en overige informatiedragers behorende bij de software.
3. EIGENDOM

3. 1
MintAdmin behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, software, schetsen en calculaties, ook wanneer gebruiker hierop een opdracht geeft.
3. 2
De technieken en processen, ontwikkeld door MintAdmin en verwerkt in de software worden beschouwd als intellectueel eigendom van MintAdmin en zullen in principe niet aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld.
3. 3
MintAdmin behoudt zich het recht voor programma’s of onderdelen daarvan zodanig te construeren, dat kopiëren niet zonder meer mogelijk is. Bij het defect raken van niet kopieerbare software kan gebruiker -onder overlegging van de niet-leesbare versie van de software- een nieuw exemplaar van de betrokken software verkrijgen tegen betaling van het alsdan geldende vervangingstarief, mits gebruiker aan alle verdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van MintAdmin heeft voldaan.
3. 4
Door ingebruikname van de programmatuur verklaart de gebruiker geen pogingen in het werk te zullen stellen, de naam van MintAdmin of enig ander in de software ingebracht handelsmerk te verwijderen.
3. 5
De gebruiker verplicht zich de geleverde ontwerpen, computerprogramma’s, systeem- en programmabeschrijvingen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.
4. AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

4. 1
De standaard software wordt geleverd “zoals ze is”; MintAdmin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of functioneren van de software.
4. 2
De aanwezigheid van fouten (bugs) in software die de functionaliteit van de software niet belemmeren geven de gebruiker nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. De aansprakelijkheid van MintAdmin gaat nimmer verder, dan te trachten in een volgende versie van de software deze fouten te verhelpen.
4. 3
Gedurende de looptijd van de licentie zullen fouten in de software die de functionaliteit van de software belemmeren zonder kosten voor opdrachtgever worden hersteld.
4. 4
Aanvullingen op en wijzigingen van de standaard software zullen in overleg tegen de alsdan daarvoor
geldende vergoeding door MintAdmin worden gerealiseerd.
4. 5
Indien software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, kan door de gebruiker geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.
4. 6
De gebruiker is gehouden MintAdmin schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen MintAdmin instellen ter zake van schade ontstaan door of met de geleverde software.
5. SCHENDING AUTEURSRECHT

5. 1
MintAdmin zal maatregelen nemen tegen een ieder die op enigerlei wijze inbreuk doet op haar auteursrechten of de auteursrechten van derden, haar geestelijk eigendom en/of ideeën, zoals tot uitdrukking gebracht in de door MintAdmin geleverde software en de daarbij behorende documentatie. In dit verband zal MintAdmin gegevens deponeren bij een nader aan te wijzen notaris en/of Arrondissementsrechtbank, uit welke gegevens moge blijken, welke zaken MintAdmin minimaal als haar eigendom beschouwt.
5. 2
Indien de door MintAdmin geleverde software en/of documentatie in strijd mocht zijn met enig octrooiauteurs- en/of eigendomsrecht van derden en dit recht als zodanig door de bevoegde Nederlandse Rechter zal worden erkend, zal de gebruiker naar keuze van MintAdmin hetzij vervangende software, hetzij de aankoopprijs retour ontvangen.
6. ONDERHOUD

6. 1
MintAdmin pleegt voortdurend onderhoud aan door haar ontwikkelde en geleverde programmatuur. De gebruiker heeft, met inachtneming van deze overeenkomst, met betrekking tot de programmatuur in zijn licentie recht op de relevante resultaten van dit onderhoud.
6. 2
Het onderhoud betreft telkens de gehele licentie. Indien opdrachtgever besluit andere programmatuur van MintAdmin aan de licentie toe te voegen, zal deze programmatuur stilzwijgend aan de onderhoudsovereenkomst worden toegevoegd.
6. 3
Het onderhoud omvat in ieder geval:
a. Het naar beste vermogen opsporen en herstellen van onvolkomenheden in de standaardvorm van de programmatuur en in de daarbij behorende documentatie, alsmede in de door MintAdmin aangebrachte standaardaanpassingen daarvan. Onder onvolkomenheden wordt verstaan: alle in de programmatuur voorkomende fouten en gebreken, alsmede alle door het gebruik van de programmatuur afwijkingen in vergelijking met de daaraan in de bijbehorende documentatie toegeschreven eigenschappen.
b. Het naar beste vermogen aanpassen van de programmatuur aan relevante gewijzigde (externe) omstandigheden, zoals wetswijziging.
c. Het ter beschikking stellen alsmede documenteren van standaardaanpassingen in de programmatuur die als gevolg van logische wijzigingen in de door MintAdmin ondersteunde configuratie nodig zijn.
6. 4
Het onderhoud omvat tevens het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur.
Indien een nieuwe versie een wezenlijke verandering van functionaliteit met zich meebrengt, zal MintAdmin daarbij behorende documentatie ter beschikking stellen. Wanneer de technologische ontwikkeling hiertoe nadrukkelijk aanleiding geeft, kan MintAdmin hogere eisen stellen aan de configuratie waarop de nieuwe versie bij de opdrachtgever geïnstalleerd moet worden. Indien de gebruiker deze eisen niet opvolgt, vervalt de garantie met betrekking tot de programmatuur, voorzover nog van kracht. Tevens vervalt de verplichting van MintAdmin tot het verlenen van onderhoud op de betreffende programmatuur.
6. 6
Zes maanden na het beschikbaar stellen aan de gebruiker van een nieuwe versie is MintAdmin jegens opdrachtgever niet meer verplicht tot onderhoud van de oude versie, noch tot het verlenen van basissupport ten aanzien van de oude versie.
6. 7
MintAdmin streeft ernaar in een nieuwe versie alle functionele mogelijkheden van de vorige versie ongewijzigd over te nemen, doch kan dat niet garanderen.
6. 8
Onder onderhoud valt niet het geschikt maken van de programmatuur voor een andere dan de
oorspronkelijke configuratie.
7. SLOTBEPALING

7. 1
Indien de gebruiker enige voor hem uit een overeenkomst met MintAdmin voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft MintAdmin het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de gebruiker op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de gebruiker geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding.